Het vakantiegeld: uitgeven of sparen?

De salarisstrook van mei/juni is voor veel werknemers reden tot vreugde. Zij ontvangen het vakantiegeld voor de welverdiende vakantie waar zij al zo lang naar uitkijken. Dit jaar is dat wellicht – zoals zo veel dingen – anders. Vanwege het covid-19 virus heerst immers grote onduidelijkheid of de vakantie zoals we deze gewend zijn, doorgang kan vinden. Welke kleurcode heeft Frankrijk, moet ik in quarantaine als ik terug kom uit Spanje? En betaalt mijn werkgever dan mijn loon door of moet ik vakantiedagen overhouden zodat ik deze kan opnemen?

De wettelijke loondoorbetalingsplicht van de werkgever

Werkgevers zijn verplicht om aan werknemers loon door te betalen, wanneer de werknemer gedurende een bepaalde tijd de overeengekomen arbeid niet heeft verricht door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever hoort te komen. Van deze regeling kan ten nadele van de werknemer niet afgeweken worden.
Daarbij kan gedacht worden aan situaties als onvoldoende arbeid, weersomstandigheden die het werk onmogelijk maken, storingen, brand e.d. Tijdens deze pandemie heeft zich veelvuldig de vraag voorgedaan of verplichte quarantaine hier ook onder valt.

Tendens in de rechtspraak

Over het algemeen oordelen rechters dat werknemers die hun werk niet kunnen verrichten omdat zij ingevolge de richtlijnen van het RIVM in (thuis)quarantaine moeten verblijven, hun loonaanspraak behouden.[1] [2] In deze gevallen is de werkgever aldus verplicht het (volledige) loon door te betalen.

En bij verplichte quarantaine na terugkomst uit het buitenland?

Nu de zomervakantie dichterbij komt, doet zich de vraag voor of de werkgever loon door moet betalen aan een werknemer die op vakantie gaat en bij terugkomst in quarantaine moet waardoor hij zijn werkzaamheden mogelijkerwijs niet kan uitvoeren. Vooropgesteld zij dat werkgevers werknemers niet kunnen verbieden om naar een risicogebied (code oranje en code rood) te reizen. Rechters hebben zich nog niet hoeven uitspreken over dit onderwerp. Daarom geldt vooralsnog dat er onderscheid gemaakt dient te worden tussen het reisadvies vóór vertrek en het veranderen van het reisadvies tijdens vakantie.

Geldt er vóór vertrek code oranje of code rood in het land waar de werknemer op vakantie gaat? Dan weet de werknemer vooraf dat hij bij terugkomst verplicht in quarantaine moet. Dit risico neemt hij dus op de koop toe wanneer hij besluit toch op vakantie te gaan. In dat geval hangt de loondoorbetalingsplicht van de werkgever af van het al dan niet thuis kunnen werken van de betreffende werknemer. Kan de werknemer thuis werken? Dan kan hij dit ook tijdens de verplichte quarantaine en is de werkgever loon verschuldigd. Weet de werknemer echter dat hij niet thuis kan werken, dan accepteert hij het risico dat hij door thuisquarantaine inkomsten misloopt. De werkgever zal immers zeggen dat deze omstandigheid een oorzaak heeft die voor rekening van de werknemer komt. De werkgever kan dan bepalen geen loon door te betalen.

Wanneer het reisadvies gedurende de vakantie veranderd en de werknemer dat vóór vertrek niet kon zien aankomen, geldt dat de verplichte thuisquarantaine voor rekening van de werkgever komt. De werknemer heeft immers niet in strijd met de geldende reisadviezen gehandeld. Het loon zal aldus door werkgever doorbetaald moeten worden.

Voorkomen beter dan genezen

De werkgever kan de werknemer niet zonder meer opdragen verplicht verlof te nemen, ook niet in geval een werknemer na vakantie in quarantaine moet. Werkgevers wordt sterk aangeraden om met haar werknemers in overleg te treden en afspraken te maken over de loondoorbetalingsplicht in geval van verplichte thuisquarantaine na terugkomst van hun (buitenlandse) vakantie. Dit bespaart werkgevers en werknemers juridische procedures zodat zij ook volgend jaar weer op vakantie kunnen!

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Download dit artikel in pdf-formaat

 

[1] Rechtbank Noord-Holland, 27 juli 2020, zaaknummer 8587811.

[2] Rechtbank Limburg, 23 juni 2020, zaaknummer 8510625.

Gerelateerde blogs