De voordelen van een goed opgesteld Arbobeleid

De werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van zijn medewerkers op de werkvloer. Van de werkgever wordt een enorme inspanning verwacht om een deugdelijk arbobeleid te voeren. Een goed beleid leidt immers tot een verhoogde productiviteit, minder ziekteverzuim en duurzame inzetbaarheid. In de praktijk merken wij echter dat werkgevers veelal moeite hebben met het vinden van hun weg in de grote brij aan (Arbo gerelateerde) wetgeving.

Arbobeleidscyclus
Het begint allemaal met de arbobeleidscyclus: PLAN, DO, CHECK, ACT (PDCA). De insteek is dat de werkgever een eigen beleid opstelt, dit beleid naleeft en telkens evalueert en blijft verbeteren. Deze cyclus is dus een continu proces van het inventariseren van risico’s, het vastleggen en nemen van specifieke maatregelen, het evalueren van deze maatregelen en eventueel bijstellen van het oorspronkelijke plan.

Onderdelen Arbobeleid
Een goed opgesteld arbobeleid bestaat uit verschillende facetten:
– Een Risico-inventarisatie en -evalutatie (RI&E): hierin staat weergegeven welke risico’s gepaard gaan met de aard van de arbeid, inzake de veiligheid en gezondheid van werknemers. In de RI&E kan een plan van aanpak worden opgenomen, met daarin maatregelen om bepaalde risico’s te ondervangen of in te perken.
– Een contract met een Arbodienst of bedrijfsarts: iedere werkgever is verplicht om een overeenkomst aan te gaan met een arbodienst of bedrijfsarts. Dit vanwege het feit dat een werkgever passende zorg moet aanbieden aan een arbeidsongeschikte werknemer.
– Preventiemedewerker: er moet ten minste één medewerker als preventiemedewerker fungeren. Deze medewerker werkt samen met de arbodienst/bedrijfsarts aan een gezond en veilig milieu op de werkvloer.
– BHV: binnen een onderneming moet altijd minimaal één bedrijfshulpverlener (BHV’er) aanwezig zijn.

Alle gemaakte afspraken over veilig en gezond werken kunnen uiteindelijk in een arbocatalogus worden vastgelegd. Op deze manier kunnen werknemers begrijpelijk en overzichtelijk worden ingelicht over de wijze waarop zij hun werk veilig kunnen uitvoeren en welke maatregelen er precies gelden.

De bedrijfsarts en preventieve maatregelen
Wist u dat een bedrijfsarts ook preventief kan worden ingezet? Op die manier kan hij/zij u ondersteunen bij het nemen van maatregelen op bijvoorbeeld het gebied van het bevorderen van een gezonde levensstijl. Werknemers kunnen ook preventief gebruikmaken van een open spreekuur voor advies en bepaalde vragen. Sterker nog, de werkgever is verplicht dit te faciliteren indien de werknemers hiernaar informeren.

Is uw arbobeleid op orde, of wilt u graag eens sparren over de verschillende mogelijkheden? Onze collega’s van zowel Raedshuys Risicobeheer als Raedshuys Bedrijfsjuristen kunnen u hierbij assisteren.

info@raedshuys.nl | 088-700 73 00 | Parallelweg 2B, 6411 ND, Heerlen

Gerelateerde blogs