Advies aan de Hoge Raad: corona huurkorting

De meeste ondernemers wachten in spanning het antwoord van de Hoge Raad af, op de prejudiciële vragen die de Rechtbank Limburg heeft gesteld op 31 maart 2021. De rechtbank diende te oordelen over de vraag of al dan niet recht bestond op huurkorting gedurende de pandemie. Naar aanleiding daarvan zijn de volgende vragen voorgelegd aan de Hoge Raad:

Prejudiciële vragen

1. Dient de als gevolg van de coronacrisis van overheidswege opgelegde sluiting van de horeca beschouwd te worden als een gebrek in de zin van artikel 7:204 lid 2 BW?
2. Zo ja, aan de hand van welke criteria moet dan de mate van huurprijsvermindering worden beoordeeld?
3. (Of) vormt de beperking in het gebruik van het gehuurde een onvoorziene omstandigheid die tot huurprijsvermindering kan leiden?
4. Zo ja, welke omstandigheden van het geval wegen mee bij het bepalen of verdelen van de schade?
Voor een vast bedrag per maand ontvangt uw onderneming bedrijfsrechtshulp van een vaste bedrijfsjurist. Het grote voordeel is dat u niet telkens uw bedrijfssituatie in kaart hoeft te brengen. De bedrijfsjurist inventariseert uw risico’s en ook uw bedrijfscultuur. Dientengevolge kan de jurist vervolgens met u meepraten over het reilen en zeilen binnen uw onderneming. Doordat wij telkens korte lijnen hanteren en transparantie als kernwaarde aanwenden, wordt ingewikkelde rechtshulp laagdrempelig en toegankelijk.

Advies Procureur-Generaal

De procureur-generaal geeft altijd eerst een advies aan de Hoge Raad. Doorgaans neemt de Hoge Raad dit advies over, ons hoogste rechtsorgaan zal in ieder geval op korte termijn uitsluitsel geven. De procureur-generaal is vooralsnog van mening dat de gedwongen sluiting van bepaalde bedrijfsruimten een beperking op het huurgenot vormt en dus een gebrek. De coronapandemie dient tevens als onvoorziene omstandigheid te worden aangemerkt, hetgeen kan leiden tot tijdelijke huurprijsvermindering. Er bestaat echter alleen nog discussie over de wijze waarop deze korting moet worden berekend. De procureur-generaal is vooralsnog van mening dat de recente uitspraak van het Hof van Amsterdam een goed uitgangspunt vormt. Er moet echter telkens naar de omstandigheden van het geval worden gekeken, wat ervoor kan zorgen dat er in bepaalde situaties voor een andere formule moet worden gekozen.
Op het definitieve antwoord zullen we daarentegen nog even geduldig moeten wachten.

Uitspraak Rechtbank Limburg, prejudiciële vragen: ECLI:NL:RBLIM:2021:2982

Advies Procureur-Generaal: ECLI:NL:PHR:2021:902

Hebt u vragen over corona huurkorting, of heeft u zelf een geschil met uw huurder of verhuurder? Contacteer dan een van onze specialisten: jurist@raedshuys.nl | 088-700 73 50

Gerelateerde blogs