Site Disclaimer & Cookies

  • Home
  • Site Disclaimer & Cookies

Site Disclaimer

Algemeen

Wij verzoeken u de onderstaande voorwaarden zorgvuldig te lezen. Op elke toegang en/of elk gebruik van de website van Raedshuys zijn de onderstaande voorwaarden van Raedshuys van toepassing. Raedshuys is gevestigd en kantoorhoudende te 6369 AB Simpelveld aan de Kloosterstraat 37. Onder website wordt verstaan: www.raedshuys.nl.

Gebruik website

De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en voor eigen risico van de gebruiker. Raedshuys heeft de inhoud van haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en streeft ernaar haar website zo actueel mogelijk te houden. Zij is echter niet aansprakelijk voor eventuele foutieve, verouderde of onvolledige informatie. De informatie die op de website wordt verstrekt kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd.

Intellectuele eigendomsrechten

De website van Raedshuys Bedrijfsjuristen bevat gegevens en bestanden die eigendom zijn van Raedshuys Bedrijfsjuristen, welke worden beschermd door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot o.a. intellectuele eigendomsrechten. Op alle op de site getoonde merken en logo’s van Raedshuys Bedrijfsjuristen zijn de handelsnaamrechten van toepassing, tenzij anders is aangegeven. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Raedshuys Bedrijfsjuristen is het niet toegestaan om deze merken en logo’s te gebruiken. Niks op de website van Raedshuys bedrijfsjuristen is bedoeld om enig intellectueel eigendomsrecht aan u te verlenen of over te dragen. Het is u niet toegestaan om de website van Raedshuys Bedrijfsjuristen of de hierop ter beschikking gestelde gegevens en bestanden voor enig ander doel te gebruiken als vermeld in de voorwaarden en u bent gehouden alle van toepassing zijnde wet – en regelgeving na te leven. Dit houdt in dat het o.a. niet is toegestaan om de website van Raedshuys Bedrijfsjuristen of de op deze website ter beschikking gestelde gegevens en bestanden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Raedshuys Bedrijfsjuristen op te slaan, te downloaden, te verspreiden, te reproduceren, te distribueren, te verzenden, te verzamelen, te vermenigvuldigen, aan derden ter beschikking te stellen of te publiceren, zulks in de ruimste zin van het woord. Daarnaast is het u niet toegestaan om de inhoud van de website op enigerlei wijze te wijzigen, dan wel om de op de website geplaatste gegevens en bestanden te verwerken en/of te registreren en/of te gebruiken voor het verzenden van commerciële berichten, zulks in de ruimste zin van het woord.

Aansprakelijkheid

Raedshuys kan niet garanderen dat de website te allen tijde en zonder storingen toegankelijk is en is gerechtigd haar website al dan niet tijdelijk buiten gebruik te stellen. Voor de hieruit voortvloeiende schade is Raedshuys niet aansprakelijk. Daarnaast is Raedshuys niet aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht door mogelijke virussen, indien deze op de website voorkomen. De website van Raedshuys kan links bevatten naar websites van derden. Over de inhoud van deze websites heeft Raedshuys geen zeggenschap en is dan ook niet aansprakelijk voor deze inhoud of de hieruit voortvloeiende schade, zulks in de ruimste zin van het woord. U zult Raedshuys ter zake vrijwaren. Hoewel Raedshuys zich tot het uiterste inspant om de inhoud van haar website zo actueel en zo volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie welke op deze website wordt gepubliceerd of waartoe via deze website toegang wordt geboden. Raedshuys is in dat verband op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, kosten, gevolgen en vorderingen die direct of indirect ontstaan en/of voortvloeien uit het gebruik van haar website of de inhoud daarvan. Indien en voor zover Raedshuys toch op enigerlei wijze aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid van Raedshuys voor indirecte schade in alle gevallen uitgesloten.

Wijzigingen

Raedshuys behoudt zich het recht voor de onderhavige voorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden bij het plaatsen daarvan op deze website direct van kracht.

Toepasselijk rechtt

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Site Disclaimer

Aan het samenstellen van deze website en haar inhoud is de hoogste zorg besteed. Desondanks kan het voorkomen dat er zich kleine onvolkomenheden voordoen. Raedshuys aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortkomend uit het gebruik en de inhoud van deze website.

Cookieverklaring

Deze website maakt gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die uw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als u onze website bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om eventuele gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren, zodat u bij een volgend bezoek aan onze website niet opnieuw uw gegevens hoeft in te vullen. Wij maken gebruik van de volgende type cookies:

Tracking Cookies

Om u optimaal van dienst te zijn, plaatst deze website “tracking cookies” op uw computer, tablet of telefoon. Hierdoor kunnen wij u herkennen en informatie terughalen over uw eerdere bezoek. Het profiel dat van u wordt gemaakt, wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, indien bij ons bekend, maar alleen om de getoonde inhoud af te stemmen op uw profiel zodat deze zo relevant mogelijk is voor u.

Analytische cookies - Google Analytics

Via onze website wordt ook een cookie geplaatst door Google als deel van de Google Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om meer inzicht te krijgen in hoe bezoekers onze website gebruiken. De informatie die Google verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie verschaffen aan derden indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Functionele cookies

Deze cookies zijn bedoeld om het gebruikersgemak te vergemakkelijken. Deze cookies zijn nodig om onze website te laten werken. Denk hier bijvoorbeeld aan ons invulformulier, waarbij uw gegevens automatisch worden aangevuld.

Het verwijderen en/of blokkeren van cookies

De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten weten wanneer er een cookie wordt geplaatst. Cookies kunnen ook verwijderd worden, maar dat kunt u alleen zelf doen, aangezien deze op uw computer, tablet of telefoon staan. Raadpleeg de handleiding van uw persoonlijke browser om de cookies te verwijderen en/of blokkeren.