Het incassotraject in verhouding met het wetsvoorstel inzake het verlagen van griffierechten

Ieder bedrijf kampt wel eens met niet-betalende klanten. Normaliter leidt een betalingsherinnering of aanmaning alsnog tot betaling. Sommige debiteuren weigeren echter om hun openstaande posten te voldoen. De oplossing die resteert, is een incassobureau inschakelen. Indien een incassotraject niet de gewenste resultaten bewerkstelligt, kunt u zelfs een gerechtelijke procedure starten. Deze nieuwsbrief zal beknopt uiteenzetten wat Raedshuys Bedrijfsjuristen voor u kan betekenen, indien u te maken heeft met wanbetalers, en wat het wetsvoorstel inzake het verlagen van griffierechten voor u kan betekenen in deze kwesties.

Incassobijstand door Raedshuys

Wist u dat u bij uw Juridisch Ontzorgt Abonnement recht heeft op gratis incassobijstand? Bij klanten die volhardend zijn in het niet voldoen van hun facturen, kunt u Raedshuys Bedrijfsjuristen inschakelen. Wij streven ernaar uw vordering te incasseren. Door middel van diverse brieven te sturen trachten wij namelijk de debiteur alsnog te bewegen tot betaling.

De eerste sommatie

Onze bedrijfsjuristen starten met het opstellen van een eerste sommatie. Daarbij is van belang uit te maken of de debiteur een consument is, of een bedrijf. Wanneer de debiteur een consument is, moet hem eerst een termijn van veertien dagen worden geboden om de vordering te voldoen. Deze sommatie wordt ook wel de veertien dagen brief genoemd. In deze sommatiebrief mogen nog geen incassokosten of rente in rekening worden gebracht.

Indien de veertien dagen brief tot niets leidt, kan er alsnog een tweede sommatiebrief worden gestuurd naar de consument, dit keer inclusief incassokosten alsook rente. Wanneer sprake is van een B2B relatie mogen wél incassokosten en rente in rekening worden gebracht bij de eerste sommatiebrief.

De aankondiging dagvaarding

Wanneer de debiteur naar aanleiding van deze eerste sommatie niet betaalt, zullen onze bedrijfsjuristen een aankondiging dagvaarding gaan opstellen. Deze aankondiging is een laatste pressiemiddel om de debiteur te verplichten tot betaling. Daarnevens wordt de debiteur gewezen op de kosten die gemoeid zijn met het (opstarten van) een procedure. Deze zullen namelijk – logischerwijs – op de debiteur worden verhaald, indien betaling uitblijft.

En dan?

De praktijk leert ons dat een groot aantal debiteuren overgaat tot betaling na een eerste sommatie of aankondiging dagvaarding. Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingsgevallen. Wanneer de debiteur de vordering niet voldoet, en u verdere rechtsmaatregelen wenst te nemen, kunnen wij – namens u – een procedure opstarten bij de rechter. Weinig bedrijven kiezen er echter voor om hun (lage) vorderingen aan te brengen bij de rechter. Men vindt een rechtszaak te duur, nu de griffierechten voor bedrijven niet goedkoop zijn. Zal het wetsvoorstel inzake het verlagen van de griffierechten deze problematiek enigszins kunnen verzachten?

Een vordering met een financieel belang tussen de € 500 – € 12.500 kost momenteel € 486 om aan te brengen bij de rechter. Het nieuwe wetsvoorstel ziet toe op het creëren van vier categorieën tussen de € 500 – € 12.500, zodat er meer balans ontstaat:

€ 500 – € 1.500
Griffierecht: € 306

€ 1.500 – € 2.500
Griffierecht: € 347

€ 2.500 – € 5.000
Griffierecht: € 460

€ 5.000 – € 12.500
Griffierecht: € 655

Op deze manier is het griffierecht per categorie méér in overeenstemming met de vorderingen die kunnen worden aangebracht. Om deze verlaging door te voeren, moeten echter de griffierechten inzake hogere vorderingen aanzienlijk stijgen. Crediteuren met kleine vorderingen zijn dus eventueel geholpen met een verlaging in griffierechten. Maar of het ontwikkelen van een kloof tussen lage en hoge vorderingen een gewenste ontwikkeling is, moet zich nog uitwijzen, mocht het wetsvoorstel uiteindelijk worden aangenomen.

Vragen?

Wilt u zelf een incassotraject aanbrengen, of heeft u vragen over de kosten van een procedure? Neem dan gerust contact met ons op. Natuurlijk kunt u ons ook contacteren met andere vragen!

Gerelateerde blogs